Regler og vedtægter

Beskrivelse af de regler og vedtægter der gælder Haveselskabet Voerbjerglund

ORDENSREGULATIV FOR VOERBJERGLUND HAVESELSKAB

§ 1  Ordensbestemmelser

1.1.
Al unødvendig kørsel på selskabets område er forbudt.
Højeste hastighed er max. 20 km. for alle trafikanter.
Bilvask i foreningens område er forbudt.
1.2.
Al brug af motordrevne redskaber i sæsonen fra d.1. april til
d. 31. oktober må ikke finde sted på søn– og helligdage efter kl. 14.00.
Brug af motordrevne redskaber, som generatorer, motorplæneklippere, havefræsere og lignende, må ikke finde sted hverdage mellem kl. 21.00 og kl. 08.00
1.3.
Ukrudt og andet affald må ikke henkastes på veje eller omkringliggende arealer.
1.4.
I haverne må der ikke holdes, kaniner, bier, duer eller andre dyr, dog undtaget stuefugle. Hunde skal føres i snor. Efterladenskaber skal opsamles.
1.5.
Benyttelse af musikanlæg og lignende må kun ske på en sådan måde, at lejeren ikke generer andre lejere, jfr. radiosprednings-loven. Man har ansvar for egne gæster og disses opførsel i haveselskabet.
1.6.
Der må kun vandes i tidsrummene kl. 05 – 10 samt kl. 17 – 22. I tilfælde af tørke kan bestyrelsen udstede vandingsforbud v. opslag og mail.  
1.7.
Skulle ondartede sygdomme angribe en lejers have, er vedkommende pligtig til straks at meddele bestyrelsen dette. Herefter skal bestyrelsen søge konsulentmæssig vejledning.
Lejeren må ikke modsætte sig de foranstaltninger, som bestyrelsen i samråd med konsulenten tager for at bekæmpe sygdommen.  
1.8.
Hækkene skal klippes mindst 2 gange om året, på de tidspunkter bestyrelsen fastsætter. Hækkens højde må max. være 180 cm. min. 130 cm. Udtynding må kun udføres efter november måned og frem til marts måned.

§ 2 Bygningsregler for kolonihavehuse.

2.1

Ved ethvert byggeri (også om- og tilbygning) skal der afleveres en skriftlig beskrivelse med tegning 1:100 til bestyrelsen. Et byggeri er ikke godkendt, før bestyrelsen skriftligt har godkendt byggeriet.

2.2.
Før ombygning, tilbygning, forandringer skal havelejer rekvirere sidste nye regler fra Aalborg Kommune hos bestyrelsen, så nyeste regler kan overholdes.

2.3.
Ved overtrædelse af ovennævnte punkter, kan lejeren blive pålagt at ændre eller flytte allerede påbegyndt byggeri, idet lejeren i tvivlspørgsmål har pligt til at henvende sig til bestyrelsen.

2.4.
Der skal tegnes en lovpligtig forsikring, brandforsikring med miljørigtig oprydningspligt. Herunder også asbestforurening o.l.

Hvis dette undlades er lejer erstatningspligtig for alle skader i forbindelse m. brand.
Kvittering for betalt forsikring skal hvert år, senest 1. maj, vises til haveselskabets sekretær. Er dette ikke sket, idømmes et strafgebyr.
Gebyrets størrelse fastsættes af generalforsamlingen. (Sidst fastsatte størrelse for strafgebyr er 300,00 Kr. – fastsat 2019).
Skulle et hus brænde ned, er lejeren pligtig til at opføre et tilsvarende nyt hus for den udbetalte forsikringssum, på samme grund, før lejeaftalen kan opsiges.

2.5
Alle havelejere bør være tilstede ved åbning og lukning af vandet. Ved vandudslip og fejl på installationer i de enkelte haver foretages en propning, som betales af lejeren, hvis denne ikke selv straks udbedrer skaden. (2019 300,00 Kr. + materialer). Ved Længerevarende vandudslip kan lejeren blive pålagt at betale for vandudgiften.

§ 3 Haverne.


3.1.
Alle hegn skal være af, Liguster eller Naur.

3.2.
Skal hækplanter udskiftes, betales disse af haveselskabet. Lejerne sørger for at planterne kommer i jorden i skel. 4 planter pr. meter.

3.3.
Træer og buske må ikke vokse ind over tilstødende haver eller skel. Træer og buske skal plantes mindst 1 meter fra skel.

3.4.
Konstaterer bestyrelsen, at der er plantet træer og buske, som skader andre lejeres haver eller hække, må vedkommende lejer, straks efter påbud fra bestyrelsen, fjerne disse eller beskære beplantningen i en passende afstand og størrelse, således at hækkene får de nødvendige vækstbetingelser.

3.5.
For hver have skal der være anbragt en låge, som indgang til havelodden, på hvis udvendige side havens nr. skal være anbragt tydeligt. Lågen må ikke flyttes uden bestyrelsens godkendelse.

§ 4 Havens Vedligeholdelse.

4 1.
Lejeren er pligtig til at holde sin have i ordentlig stand og holde sig alle bestemmelser efterrettelige som foreningens generalforsamling, bestyrelse eller offentlige myndighed lægger på området, ligesom lejeren er pligtig at overholde de i lejekontrakten vedrørende haven indeholdte bestemmelser samt de bestemmelser, der indeholdes i ”Hovedbestemmelser omfattende haveafståelse i kolonihaveområderne”.

4.2.
Ved havens vedligeholdelse forstås, at udover selve haven, skal der ud til midten af vejen holdes rent for ukrudt o. lign.

  1. Mundtlig påtale kan ske i tilfælde af mindre forseelser.
  2. Ved grovere overtrædelser kan bestyrelsen idømme lejer et strafgebyr.

§ 5 Bestyrelse og udvalg.

5.1.
Bestyrelsen består af 5 personer og vælges efter reglerne i Nordjysk Kreds.

5.2.
Den til enhver tid valgte bestyrelsesformand og kasserer, kan hver især disponere over haveselskabets midler.  Større økonomiske investeringer, skal indgå i det udsendte budget og godkendes på generalforsamlingen

5.3.
Vurderingsudvalget
består af mindst 3 medlemmer, som vælges for 2 år på generalforsamlingen.
I lige år vælges 1. I ulige år vælges 2.
Det tilstræbes at Vurderingsudvalgets medlemmer ikke er medlem af bestyrelsen.
Alle haver skal vurderes før salg og må ikke sælges over vurderingen.

5.4.

Festudvalget består af 5 medlemmer, som vælges på generalforsamlingen.

I lige år vælges 2 personer, i ulige år 3 personer.
Kontaktpersonen for udvalget aflægger regnskab overfor bestyrelsen. Regnskabet revideres af de valgte interne revisorer.

Der er oprettet særskilt konto for festudvalget. Indestående er tiltænkt anvendt

til vedligeholdelse af Festudvalgets faciliteter/område, hvilket besluttes ved stemmeflerhed i Festudvalget.

5.6.

Lejeafgift og betalingers antal fastsættes af foreningens generalforsamling.

Havelejen indeksreguleres hvert år med samme indekstal, som Aalborg Kommune anvender ved regulering af haveselskabets leje til kommunen.

Alle betalinger til Haveselskabet Voerbjerglund foretages via netbank, bankoverførsel eller mobilpay. (genf.2017)

5.7.

Når et hus sættes til salg skal det vurderes inden det annonceres til salg. Vurderingen gælder i 12 måneder fra vurderingsdatoen. En vurdering koster 500 kr., som betales til vurderingsudvalget, når der vurderes (2019)

Vurderingsprisen offentliggøres på liste over ”Huse til salg” – Opslagstavle og evt. hjemmeside.

5.8

Ved salg betaler sælger et afståelsesgebyr og køber betaler et optagelsesgebyr, størrelsen fastsættes af generalforsamlingen. Beløbet er for sælger 1000 kr. og for køber 1000 Kr.

Ved salg skal sælger fremlægge et tinglysningsdokument for huset på den pågældende grund (havenr.) såfremt køber ønsker dette. Sælger betaler omkostningen.

5.9

Fortrydelsesret og betaling.
Fortrydelsesret ved salg/køb er 6 hverdage. Køber indsætter købssum på Voerbjerglunds deponeringskonto senest dagen før salgspapirer underskrives. Tidligst 6 hverdage efter underskrivelse af salgs-/købsdokumenter overføres købssummen til sælgers konto. Eventuelle tilgodehavender for Voerbjerglund Haveselskab fratrækkes. Fortryder køber, skal denne betale 1% af den aftalte købspris til sælger

6.0 Brug af ukrudtsbrænder er ikke tilladt.
6.1 Det er ikke tilladt at opstille vindmøller til produktion af strøm. Miljøstyrelsens liste over invasive planter er forbudte planter i Voerbjerglund.    

Disse bestemmelser skal enhver havelejer følge.

Ved manglende overholdelse af disse bestemmelser kan bestyrelsen idømme lejer et strafgebyr. Gebyrets størrelse fastlægges af generalforsamlingen.

Gentagne overtrædelser af ”Voerbjerglund Haveselskabs Ordensregulativ” kan medføre ophævelse af lejemålet.

(Vedtaget på generalforsamlingen marts 2019