Ordens regler

Beskrivelse af de regler og vedtægter der gælder Voerbjerglund Haveselskab 2022

ORDENSREGULATIV FOR VOERBJERGLUND HAVESELSKAB 2022

§ 1 Ordensbestemmelser

1.1.
Al unødvendig kørsel på selskabets område er forbudt.
Højeste hastighed er max. 20 km. for alle trafikanter.
Bilvask i foreningens område er forbudt.
1.2.
Al brug af motordrevne redskaber i sæsonen fra d. 1. april til
d. 31. oktober må ikke finde sted på søn– og helligdage efter kl. 14.00.
Brug af motordrevne redskaber, som generatorer, motorplæneklippere, havefræsere og lignende, må ikke finde sted hverdage mellem kl. 21.00 og kl. 08.00
1.3.
Ukrudt og andet affald må ikke henkastes på veje eller omkringliggende arealer.
1.4.
I haverne må der ikke holdes, kaniner, bier, duer eller andre dyr, dog undtaget stuefugle. Hunde skal føres i snor. Efterladenskaber skal opsamles.
1.5.
Benyttelse af musikanlæg og lignende må kun ske på en sådan måde, at lejeren ikke generer andre lejere, jfr. radiosprednings-loven. Man har ansvar for egne gæster og disses opførsel i haveselskabet.
1.6.
Der må kun vandes i tidsrummene kl. 05 – 10 samt kl. 17 – 22. I tilfælde af tørke kan bestyrelsen udstede vandingsforbud v. opslag og mail. 
1.7.
Ved angreb af ondartede plantesygdomme skal bestyrelsen søge konsulentmæssig vejledning.

1.8.
Hækkene skal klippes mindst 2 gange om året, på de tidspunkter bestyrelsen fastsætter. Hækkens højde må max. være 180 cm. min. 130 cm. Udtynding må kun udføres efter november måned og frem til marts måned.

§ 2 Bygningsregler for kolonihavehuse.

2.1

Et byggeri er ikke godkendt, før bestyrelsen skriftligt har godkendt byggeriet.

2.2.
Hvis dette undlades er lejer erstatningspligtig for alle skader i forbindelse m. brand.
Kvittering for betalt forsikring skal hvert år, senest 1. maj, vises til haveselskabets sekretær. Er dette ikke sket, idømmes et strafgebyr.
Gebyrets størrelse fastsættes af generalforsamlingen. (Sidst fastsatte størrelse for strafgebyr er 300,00 Kr. – fastsat 2019).
Skulle et hus brænde ned, er lejeren pligtig til at opføre et tilsvarende nyt hus for den udbetalte forsikringssum, på samme grund, før lejeaftalen kan opsiges.

2.5
Alle havelejere bør være til stede ved åbning og lukning af vandet. Ved vandudslip og fejl på installationer i de enkelte haver foretages en propning, som betales af lejeren, hvis denne ikke selv straks udbedrer skaden. (2019 300,00 Kr. + materialer). Ved Længerevarende vandudslip kan lejeren blive pålagt at betale for vandudgiften.

§ 3 Haverne.


3.1.
Alle hegn skal være af, Liguster eller Naur.

3.2.
Skal hækplanter udskiftes, betales disse af haveselskabet. Lejerne sørger for at planterne kommer i jorden i skel. 4 planter pr. meter.

3.3.
Træer og buske skal plantes mindst 1 meter fra skel.

§ 4 Havens Vedligeholdelse.

4 1.
Alle græsarealer i haverne skal holdes klippede som traditionelle græsplæner. (Generalforsamling 2021)

4.2

Ved manglende vedligeholdelse af haven kan bestyrelsen, i forbindelse med havevandring, sende lejeren en påtale med beskrivelse af problemet, og at det påtalte skal være bragt i orden inden 14 dage fra havevandringen.

Er dette ikke sket, sender bestyrelsen et påkrav med gebyr, som er fastsat af generalforsamlingen (300,- kr. i 2021)

§ 5 Bestyrelse og udvalg.

5.1.
Bestyrelsen består af 5 personer og vælges efter reglerne i vedtægter for Voerbjerglund

5.2.

Større økonomiske investeringer, skal indgå i det udsendte budget og godkendes på generalforsamlingen

Kassereren betaler så vidt muligt foreningens udgifter via netbank. Alle udbetalinger godkendes digitalt af formanden.

Formand og kasserer kan hver især med visa-dankort anskaffe foreningens daglige fornødenheder (vedtaget på generalforsamling 2021)

5.3.
Vurderingsudvalget
 består af mindst 3 medlemmer, som vælges for 2 år på generalforsamlingen.
I lige år vælges 1. I ulige år vælges 2.
Det tilstræbes at Vurderingsudvalgets medlemmer ikke er medlem af bestyrelsen.
Alle haver skal vurderes før salg og må ikke sælges over vurderingsprisen.

5.4.
Festudvalget
 består af 5 medlemmer, som vælges på generalforsamlingen.

I lige år vælges 2 personer, i ulige år 3 personer.
Kontaktpersonen for udvalget aflægger regnskab overfor bestyrelsen. Regnskabet revideres af de valgte interne revisorer.

Der er oprettet særskilt konto for festudvalget. Indestående er tiltænkt anvendt

til vedligeholdelse af Festudvalgets faciliteter/område, hvilket besluttes ved stemmeflerhed i Festudvalget.

5.6.

Lejeafgift og betalingers antal fastsættes af foreningens generalforsamling.

Havelejen indeksreguleres hvert år med samme indekstal, som Aalborg Kommune anvender ved regulering af haveselskabets leje til kommunen.

Alle betalinger til Haveselskabet Voerbjerglund foretages via netbank, bankoverførsel eller (genf.2017)

5.7.

Når et hus sættes til salg skal det vurderes inden det annonceres til salg. Vurderingen gælder i 12 måneder fra vurderingsdatoen. En vurdering koster 500 kr., som betales af havelejeren

Vurderingsprisen offentliggøres på liste over ”Huse til salg” – Opslagstavle og evt. hjemmeside.

5.8

Ved salg betaler sælger et afståelsesgebyr og køber betaler et optagelsesgebyr, størrelsen fastsættes af generalforsamlingen. Beløbet er for sælger 1000 kr. og for køber 1000 Kr.

Ved salg skal sælger fremlægge et tinglysningsdokument, hvoraf det fremgår, om der er gæld i huset på den pågældende grund (havelod), såfremt køber ønsker dette. Sælger betaler omkostningen.

5.9

Fortrydelsesret og betaling.
Fortrydelsesret ved salg/køb er 6 hverdage. Køber indsætter købssum på Voerbjerglunds deponeringskonto senest dagen før salgspapirer underskrives. Tidligst 6 hverdage efter underskrivelse af salgs-/købsdokumenter overføres købsprisen til sælgers konto. Eventuelle tilgodehavender for Voerbjerglund Haveselskab fratrækkes. Fortryder køber, skal denne betale 1% af den aftalte købspris til sælger

6.0 Brug af ukrudtsbrænder er ikke tilladt.
6.1 Det er ikke tilladt at opstille vindmøller til produktion af strøm. 6.2 Miljøstyrelsens liste over invasive planter er forbudte planter i Voerbjerglund.    

Disse bestemmelser skal enhver havelejer følge.

Ved manglende overholdelse af disse bestemmelser kan bestyrelsen idømme lejer et strafgebyr. Gebyrets størrelse fastlægges af generalforsamlingen.

Gentagne overtrædelser af ”Voerbjerglund Haveselskabs Ordensregulativ” kan medføre ophævelse af lejemålet.

(Vedtaget på generalforsamlingen marts 2019)

§4.1 – 4.2 – 5.1 – Ændret på generalforsamlingen 2021